Laptop học sinh / sinh viên

CPU
Màn hình
Nhu cầu
Ổ cứng
RAM
VGA